Công ty Cổ Phần cấp nước sinh hoạt Châu Thành
Cơ cấu tổ chức
Công ty Cổ Phần cấp nước sinh hoạt Châu Thành

Cơ cấu tổ chức nhân sự bao gồm: Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Điều Hành, Các Phòng Nghiệp vụ,...

A
Hội đồng quản trị 1. Tăng Văn Hưng - Chủ tịch HĐQT
2. Cù Anh Tuấn – Thành viên HĐQT
3. Phạm Đức Hải – Thành viên HĐQT
4. Lê Vũ Phong – Thành viên HĐQT
5. Hồ Thị Ngọc Tuyến – Thành viên HĐQT
B
Ban kiểm soát 1. Trương Ngọc Tú - Trưởng ban
2. Nguyễn Chi Thảo - Thành viên
3. Mai Nguyễn Ngọc Anh - Thành viên
C
Ban điều hành 1. Lê Vũ Phong – Giám đốc
2. Ngô Thị Cẩm Lý – Phó giám đốc
3. Đoàn Thị Ngọc Lan – Kế toán trưởng
D
Các phòng nghiệp vụ: 1. Phòng hành chánh – Nhân sự
Trưởng phòng: Ngô Thị Cẩm Lý
2. Phòng kế toán – Tài chính
Kế toán trưởng: Đoàn Thị Ngọc Lan
3. Phòng dịch vụ khách hàng
Trưởng phòng: Đặng Thụy Phương Quỳnh
4. Phòng kỹ thuật – Kế hoạch
Trưởng phòng: Đặng Thành Trung
E
Các đơn vị trực thuộc 1. Nhà máy nước An Hiệp
Trưởng đơn vị: Nguyễn Anh Khoa
2. Nhà máy nước Thị Trấn
Trưởng đơn vị: Hồ Quang Trường
3.Nhà máy nước An Hóa
Trưởng đơn vị: Nguyễn Linh Tú
4.Nhà máy nước An Phước
Trưởng đơn vị: Nguyễn Hoàng Thi Thơ
Default information