Công ty Cổ Phần cấp nước sinh hoạt Châu Thành
● Giới thiệu

Ban quản lý khai thác cung cấp nước sinh hoạt huyện Châu Thành được thành lập theo Quyết định số 695/QĐ-UBngày 25/07/1998 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

● Năm 1998

Ban quản lý khai thác cung cấp nước sinh hoạt huyện Châu Thành được thành lập theo Quyết định số 695/QĐ-UBngày 25/07/1998 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

● Năm 2017

Theo Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Ban quản lý khai thác cung cấp nước sinh hoạt huyện Châu Thành, giá trị thực tế của doanh nghiệp tại thời điểm ngày 28/02/2017 để cổ phần hóa được thể hiện như sau:

 • Tổng giá trị thực tế doanh nghiệp: 39.226.218.782 đồng (Bằng chữ:Ba mươi chín tỷ, hai trăm hai mươi sáu triệu, hai trăm mười tám ngàn, bảy trăm tám mươi hai đồng)
 • Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp: 30.982.166.395 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ, chín trăm tám mươi hai triệu, một trăm sáu mươi sáu ngàn, ba trăm chín mươi lăm đồng).

● Năm 2018

 • Ban quản lý khai thác cung cấp nước sinh hoạt huyện Châu Thành được phê duyệt phương án cổ phần hóa theo Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 09/03/2018 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bến Tre với số cổ phần phát hành lần đầu là 3.090.000 cổ phần, mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng, trong đó:
 • Cổ phần nhà nước: 1.390.500 cổ phần, chiếm 45% vốn điều lệ;
 • Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 92.946 cổ phần; chiếm 3% vốn điều lệ;
 • Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 772.500 cổ phần, chiến 25% vốn điều lệ;
 • Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 834.200 cổ phần, chiến 27% vốn điều lệ.
 • Giá khởi điểm bán cổ phần lần đầu: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng).
 • Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 21/03/2018 thay thế Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 09/03/2018 về việc phê duyệt phương án và chuyển Ban quản lý khai thác cung cấp nước sinh hoạt huyện Châu Thành thành công ty cổ phần, với số cổ phần phát hành lần đầu là 3.090.000 cổ phần, mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng, trong đó:
 • Cổ phần nhà nước: 1.390.500 cổ phần, chiếm 45% vốn điều lệ;
 • Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 92.800 cổ phần; chiếm 3% vốn điều lệ;
 • Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 772.500 cổ phần, chiến 25% vốn điều lệ;
 • Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 834.200 cổ phần, chiến 27% vốn điều lệ.
 • Giá khởi điểm bán cổ phần lần đầu: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng).
 • Ngày 06/11/2018, việc bán cổ phần của Công ty đã hoàn tất với kết quả như sau:
 • Cổ phần nhà nước: 1.390.500 cổ phần, chiếm 45% vốn điều lệ;
 • Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 92.800 cổ phần; chiếm 3% vốn điều lệ;
 • Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 772.500 cổ phần, chiến 25% vốn điều lệ;
 • Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 834.200 cổ phần, chiến 27% vốn điều lệ.
Công ty Cổ phần Cấp nước sinh hoạt Châu Thành nhận bàn giao vốn, tài sản, lao động tại thời điển chính thức chuyển thành công ty cổ phần ngày 28/11/2018 từ Ban quản lý khai thác cung cấp nước sinh hoạt huyện Châu Thành.

Từ ngày 28/11/2018, Công ty chuyển đổi từ hình thức Ban quản lý khai thác cung cấp nước sinh hoạt huyện Châu Thành sang Công ty Cổ phần Cấp nước sinh hoạt Châu Thành và được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre cấp Giấy đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 28/11/2018 với vốn điều lệ ban đầu là 30.900.000.000 đồng. Trong đó, Nhà nước nắm giữ 45% trong cơ cấu vốn điều lệ.

● Năm 2020

Ngày 04/11/2020, Công ty Cổ phần Cấp nước sinh hoạt Châu Thành được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre cấp Giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần 1 ngày 04/11/2020 sau khi tăng vốn điều lệ từ 30.900.000.000 đồng lên 41.696.450.000 đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm mục đích huy động vốn thực hiện đầu tư 02 hạng mục công tình (Nhà máy xử lý nước Tam Phước và hệ thống đường ống nước các loại).

● Năm 2022

Ngày 21/02/2022, Công ty Cổ phần Cấp nước sinh hoạt Châu Thành nhận được giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số 14/2022/GCNCP-VSD về việc đăng ký, lưu ký cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp nước sinh hoạt Châu Thành. Số lượng chứng khoán lưu ký là 4.169.645 cổ phần.

Ngày 24/10/2022, Công ty Cổ phần Cấp nước sinh hoạt Châu Thành được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre cấp Giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần 2 ngày 24/10/2022 sau khi tăng vốn điều lệ từ 41.696.450.000 đồng lên 43.781.200.000 đồng bằng hình thức trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%.

Ngày 03/11/2022, Công ty Cổ phần Cấp nước sinh hoạt Châu Thành được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 1 số 14/2022/GCNCP-VSD-1. Số lượng chứng khoán lưu ký là 4.378.120 cổ phần.

Default information