Công ty Cổ Phần cấp nước sinh hoạt Châu Thành
pin_dropTin tứcarrow_rightLịch cúp nước
TB về việc xúc rửa đường ống trên mạng lưới (Tháng 7.2024 - lần 2) TB về việc xúc rửa đường ống trên mạng lưới (Tháng 7.2024 - lần 2)
TB về việc xúc rửa đường ống trên mạng lưới (Tháng 7.2024) TB về việc xúc rửa đường ống trên mạng lưới (Tháng 7.2024)
Thông báo vv xúc rửa đường ống trên mạng lưới (Tháng 6.2024) Thông báo vv xúc rửa đường ống trên mạng lưới (Tháng 6.2024)
Thông báo vv xúc rửa đường ống trên mạng lưới (ngày 24.5.2024) Thông báo vv xúc rửa đường ống trên mạng lưới (ngày 24.5.2024)
Thông báo vv xúc rửa đường ống trên mạng lưới (ngày 15.5.2024) Thông báo vv xúc rửa đường ống trên mạng lưới (ngày 15.5.2024)
Thông báo vv cải tạo, nâng cấp đường ống cấp nước trên địa bàn Thông báo vv cải tạo, nâng cấp đường ống cấp nước trên địa bàn
Thông báo vv cải tạo, nâng cấp đường ống cấp nước trên địa bàn Thông báo vv cải tạo, nâng cấp đường ống cấp nước trên địa bàn
Thông báo vv sửa chữa và di dời đường ống Upvc 250 Thông báo vv sửa chữa và di dời đường ống Upvc 250
TB nâng cấp hệ thống đường ống cấp nước NMN An Hóa TB nâng cấp hệ thống đường ống cấp nước NMN An Hóa
TB cải tạo, nâng cấp hệ thống đường ống cấp nước NMN An Hóa TB cải tạo, nâng cấp hệ thống đường ống cấp nước NMN An Hóa
TB sửa chữa và di dời ống phi Upvc 250 TB sửa chữa và di dời ống phi Upvc 250
TB xúc rửa đướng ống trên mạng lưới (ngày 15.3.2024) TB xúc rửa đướng ống trên mạng lưới (ngày 15.3.2024)
Thông báo vv đấu nối cải thiện áp lực đường ống cấp nước tại NMN An Phước Thông báo vv đấu nối cải thiện áp lực đường ống cấp nước tại NMN An Phước
Thông báo vv xúc rửa đường ống trên mạng lưới (ngày 15.12.2023) Thông báo vv xúc rửa đường ống trên mạng lưới (ngày 15.12.2023)
Thông báo vv xúc rửa đường ống trên mạng lưới (ngày 08.12.2023) Thông báo vv xúc rửa đường ống trên mạng lưới (ngày 08.12.2023)
TB về việc xúc rửa đường ống trên mạng lưới (ngày 17.11.2023) TB về việc xúc rửa đường ống trên mạng lưới (ngày 17.11.2023)
Default information