Công ty Cổ Phần cấp nước sinh hoạt Châu Thành
pin_dropQuan hệ Cổ đôngarrow_rightĐại hội đồng cổ đông
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua điều chỉnh quỹ lương, thù lao HĐQT năm 2023; thông qua Quy chế hoạt động HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ 2023-2028 Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua điều chỉnh quỹ lương, thù lao HĐQT năm 2023; thông qua Quy chế hoạt động HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ 2023-2028
Lấy ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh quỹ lương, thù lao HĐQT năm 2023 và thông qua Quy chế hoạt động HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 Lấy ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh quỹ lương, thù lao HĐQT năm 2023 và thông qua Quy chế hoạt động HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028
TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Lý lịch trích ngang (HĐQT, BKS) Lý lịch trích ngang (HĐQT, BKS)
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2023 Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2023
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
Default information